Skip to content

Kong Harald V sin tale på Matre 15. oktober 1994

  Jeg er glad for å ha anledning til nå på en måte å kunne innlede det som skal bli  femtiårsmarkeringen av frigjøringen t 1945. Den offisielle markering starter først om to uker på 50-årsdagen for den russiske frigjøringen av Kirkenes. I tillegg til å foreta den høytidelige åpning av Bjørn West-muséet kan vi i dag minnes at det på dagen er 50 år siden de første Lingekarene som skulle etablere basen, ankom fra Storbritannia. For meg var det meget gripende under markeringen inne t hallen tidligere i dag å høre Fredrik Kaysers egen beretning om de hendinger som fant sted i dette distrikt fra oktober 1944. Fjellene her skulle bli sentrale for den aktive motstandskampen på Vest­landet i det siste krigsåret

  Takket være den allierte støtte, lyktes det å skaffe forsyninger og våpen. Det må imidlertid nevnes at også lokalbefolkningen ga avgjørende hjelp når det så håpløst ut

  Historien om Bjørn West er ikke bare lokal historie for Nordhord­land. Den tilhører vårt lands historie. Hittil har bare bruddstykker av denne del av vår historie kommet frem. Det er derfor av na­sjonal interesse at et sted som dette kan bli et levende museum med tilbud ikke minst til den oppvoksende slekt.

  Gjennom en vidare­utvikling av samlingen til et militærhistorisk museum for hele regio­nen, er det håp om at krigens slit og kamp kan belyses og anskueliggjøres. Det er samtidig viktig å få fremsttlt sivilbefolkningens situa­sjon under okkupasjonsforhold. Først da vil de yngre forstå hvorfor det alltid må være så viktig å sikre den fred vi her i Norge nå har hatt i snart 50 år.

  Jeg takker alle Bjørn West-veteraner og andre ildsjeler for det store arbeid som er nedlagt for å bevare og videreføre samhold og forsvarsviljen helt siden fredssommeren 1945. 1 den sammenheng vil jeg også gi honnør til dem som står bak Bjørn West-marsjen som på en utmerket måte knytter de krigshistoriske begivenheter sammen med behovet for fysisk utfoldelse og naturopplevelse.

  Det er i ærbødighet jeg nå vil foreta den offisielle åpning av Bjørn West-musée.t Huset som i sin tid ble brukt av fienden til lokalt hovedkvarter i kampen mot nordmenn, rommer en dramatisk historie. La oss håpe at muséet he­retter vil gi nordmenn innsikt og forståelse for at det også i dagens samfunn er verdier vi om nødven­dig må kjempe for.